درخواست عودت چک یا سفته ضمانت

لطفا فرم ذیل را دانلود کرده امضا و اثر انگشت زده و تصویر آن را در قسمت مربوطه آپلود نمایید
فرم درخواست عودت چک/سفته

جهت هرگونه سوال با شماره 48000024 داخلی 105 آقای پورباقری تماس حاصل نمایید
.................................................................